Περίπτωση 18

Πριν την τοποθέτηση των στεφ. 36-37/44-45-46Πριν την τοποθέτηση των στεφ. 36-37/44-45-46